Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου

1. Επιλογή μεσιτικού γραφείου
2. Ακριβής εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή του γραφείου μας.
3. Καταγραφή του ακινήτου σας
4. Προώθηση του ακινήτου σας σε Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού
5. Επίσκεψη με πιθανούς αγοραστές
6. Λαμβάνετε μία προσφορά
7. Αποδέχεστε την προσφορά
8. Προσύμφωνο
9. Τελικό Συμβόλαιο και Ολοκλήρωση

 
Δικαιολογητικά έγγραφα για την πώληση

1. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.

2. Τίτλος ιδιοκτησίας του μεταβιβάζοντος (πωλητή).

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος.

4. Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου ΤΑΠ, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν το προς μεταβίβαση ακίνητο έχει ανεγερθεί μετά την 14.03.1983, δαιφορετικά υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο.

6. Υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων, που υπογράφονται ενώπιον συμβολαιογράφου, από τις οποίες προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο κτίσμα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το νόμο 2242/1994.

7. α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και με τον Ν.4164/2013 και έχει ολοκληρωθεί η Α’ ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων προσαρτάται, ανάλογα, είτε πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου είτε κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ).

7. β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 προσαρτάται απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, μαζί με το φύλλο εγγραφών.

8. α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ή ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.1994: Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε η κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή, που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης και ότι δεν οφείλεται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.Δ. 118/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 2961/2001

8. β. 1 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.1994: Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιοπάροχος του μεταβιβάζοντος απεβίωσε πριν από την 31.12.1994 και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

8. β. 2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ή ΔΩΡΕΑ ή ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.1994: Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου συμβολαίου (προικοσυμφώνου / δωρητηρίου / γονικής παροχής) και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

9. α ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ, προσαρτώνται:

9.α.1 Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με το αντίστοιχο περιεχόμενο, σύμφωνα με το Ν.4495/2017 (πρώην Ν. 4178/2013, 4014/11), που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών και η οποία συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και 9.α.2 Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

9.β ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Η ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) προσαρτώνται:

9.β.1 Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4495/2017, που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών, και από την οποία προκύπτει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία), μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του Ν. 4495/2017 , η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

9. β.2 Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

10. πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), από το οποίο προκύπτει ότι ο μεταβιβάζων (πωλητής, παρέχων γονέας, δωρητής κλπ) συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητo στις δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο ολόκληρη την τελευταία πενταετία οφείλει να προσκομίσει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτησης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούτο να το δηλώνει στη δήλωση Ε9 των αντιστοίχων ετών. Η τελευταία θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος.

11. Για τις αγοραπωλησίες απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

12. Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή μέλος σε εταιρεία, ή υπόχρεος καταβολής εισφορών νεοανεγειρόμενου κτίσματος απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Φυσικά η γραφειοκρατία δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν και άλλα έγγραφα και πιστοποιητικά που πιθανόν να πρέπει να προσκομιστούν στον συμβολαιογράφο ανάλογα με τη θέση και το είδος του ακινήτου (π.χ. πιστοποιητικό Δ/νσης Δασών, βεβαίωση ΤΟΕΒ, βεβαίωση Δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα κ.α.)
 

 
Ποια είναι τα Πλεονεκτήματατης Αποκλειστικής ανάθεσης πώλησης ενός ακινήτου

1. Πλήρη προώθηση του ακινήτου σε Ελλάδα, εξωτερικό
2. Gold και VIP αγγελίες
3. Επαγγελματική φωτογράφηση και video
4. Ενεργητικό real estate
5. Ανοιχτό προς πώληση σε όλους τους συνάδελφους

Η αποκλειστική εντολή ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα που συμφωνείται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του σύμβουλου ακινήτων. Κατά το χρόνο που ισχύει η γραπτή εντολή αποκλειστικότητας ο πωλητής μπορεί να προβεί στην πώλησή του ακινήτου αλλά θα πρέπει να καταβάλει την συμφωνημένη αμοιβή στο κτηματομεσιτικό γραφείο.

 
Ποια είναι η διαδικασία εύρεσης και αγοράς ενός ακινήτου

1. Επιλέγετε το ακίνητο με το μεσίτη σας.
2. Κατάθεση προσφοράς απόκτησης στον ιδιοκτήτη και αποδοχή προσφοράς.
3. Επιλογή δικηγόρου και συμβολαιογράφου
4. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (για κατοίκους ξένων χωρών)
5. Προκαταβολή ύψους συνήθως από 5 -10%
6. Υπογραφή οριστικού συμβολαίου

Μέσος όρος χρονικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι 2 μήνες με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

 
Ποια είναι τα έξοδα απόκτησης ενός ακινήτου στην Ελλάδα?

1. ΦΜΑ
Ο συντελεστής του φόρου είναι 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Απαλλάσσονται από τον φόρο, μόνο αυτοί που έχουν δικαίωμα «πρώτης κατοικίας».

2. Δικηγόρος
Από 01/01/2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου ακινήτου είναι προαιρετική για τον αγοραστή και τον πωλητή. Ωστόσο, είναι απαραίτητο για εμάς, να ορίσετε έναν δικηγόρο. Η αμοιβή του εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνετε μαζί του, αλλά συνήθως κυμαίνεται στο 1% +ΦΠΑ της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

3. Μεσιτική αμοιβή
Από 2 - 4% + ΦΠΑ εξαρτάται από την τοποθεσία του ακινήτου.

4. Συμβολαιογράφος
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ξεκινά από 0,65% + ΦΠΑ έως 1,5% + ΦΠΑ

5. Υποθηκοφυλακείο
Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο όταν πρόκειται για αγοραπωλησία ανέρχονται στο 0,475% επί της αξίας του ακινήτου. Επιπλέον, καταβάλλεται κι ένα ποσό υπέρ του ταμείου Νομικών που ανέρχεται στο 0,125% της αξίας του ακινήτου.

 
Ποια είναι τα ετήσια έξοδα σχετικά με την κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα?

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε «κύριο» και «συμπληρωματικό». Ο κύριος φόρος θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα (κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτάσεις γης). Ο «συμπληρωματικός» ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1%.

2. Δημοτικοί Φόροι και Τέλη: εξαρτώνται από την αξία και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιβάλλονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού.

 
Τι είναι αντικειμενική αξία ακινήτου?

Η αντικειμενική αξία ακινήτου είναι φορολογικό τεκμήριο της αξίας ενός ακινήτου και εκφράζεται σε αξία ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αντικειμενικές αξίες εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και διαφοροποιούνται ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου. Αξία Βεβαιωθέντος Φόρου είναι η εκτιμώμενη νομισματική αξία ενός ακινήτου σύμφωνα με τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές.

 
Πως θα βρούμε δικηγόρο, συμβολαιογράφο, πολιτικό μηχανικό, σύμβουλο ασφαλίσεων κτλ.?

Η εταιρεία μας θα σας φέρει σε επαφή με έμπειρους δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς, και οποιονδήποτε άλλον επαγγελματία χρειαστείτε. Ασφαλώς και μπορείτε να συνεργαστείτε με τη δική σας ομάδα επαγγελματιών.

 
Πόσο εύκολο είναι να πάρουμε ένα δάνειο?

Εφόσον είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εισόδημα σας είναι σε ΕΥΡΩ (€).
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις Ελληνικές τράπεζες. Στην περίπτωση που χρειάζεστε δάνειο για την χρηματοδότηση της επένδυσης σας ο οικονομικός μας συνεργάτης θα είναι πάντα στη διάθεση σας.

 
Τι ισχύει σχετικά με την άδεια διαμονής/goldenvisa για πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.)?

Δικαιούνται άδεια εισόδου και διαμονής οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται, τεκμηριωμένα, να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον το ελάχιστο ύψος του ακινήτου ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€), καθώς επίσης και οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€)

 
Γιατί να αγοράσουμε στην Αργολίδα/Πελοπόννησο?

• Η απόσταση από την πρωτεύουσα την Αθήνα.
• Το μεσογειακό κλίμα
• Η ασφαλής πρόσβαση κατά τη διάρκεια τους έτους.
• Η φυσική ομορφιά του τόπου μας, ο συνδυασμός θάλασσας, βουνού, οι αμέτρητες παραλίες, οι λίμνες, οι πλαγιές βουνών.
• Ο Ελληνικός τρόπος ζωής στην επαρχία.
• Της πλούσιας αρχαίας κληρονομιάς, τους αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου, των Μυκηνών, της Ολυμπίας κ.α.
• Η ετήσια απόδοση είτε από την μακροπρόθεσμη είτε από την βραχυπρόθεσμη μίσθωση του ακινήτου.
• Η πιθανώς υπεραξία από την εξελικτική άνοδο της περιοχής
• Η απόκτηση ενός ακινήτου είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επένδυση, θα είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου, μιας νέας ζωής.

 
Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
2. Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο συμβολαιογράφος πρέπει να έχει συντάξει φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει τύχει φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν και ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.

Αποδέχομαι Μάθετε περισσότερα